การจัดการปัญหาแร่ใยหิน Management and Control of Asbestos

5 พฤศจิกายน 2530

 • หลังจากการแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขอนามัยในอุตสาหกรรมและข้อบังคับพิเศษครั้งใหญ่ ในเดือนกันยายน 2518
  • 1.แสดงฉลากบนบรรจุภัณฑ์ เมื่อขนย้ายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเกินร้อยละ 5 ของน้ำหนัก
  • 2.ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเกินร้อยละ 5 ของน้ำหนักภายใต้กฎเกณฑ์เฉพาะ
 • บริษัทซื้อเครื่อง X-ray diffractometer ในเดือนกันยายน 2525
 • เดือนตุลาคม 2529 NHK ออกอากาศเกี่ยวกับแร่ใยหินในทัลก์ที่ใช้ในแป้งเด็ก
 • หนังสือพิมพ์ Asahi รายงานเกี่ยวกับแร่ใยหินในขยะอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน
 • บริษัทได้กำหนดวิธีการหาปริมาณแร่ใยหิน และสร้างระบบการจัดการภายใน ด้วยการใช้เครื่อง X-ray diffractometer ของเราเอง
 • เมื่อแร่ใยหินในแป้งเด็กกลายเป็นปัญหาสังคม บริษัทจึงได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเผื่อกำหนดวิธีการทดสอบแร่ใยหิน

6 พฤศจิกายน 2530 ถึง 27 สิงหาคม 2549

 • 6 พฤศจิกายน 2530 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (ในขณะนั้น) เผยแพร่ Yakushin No. 1589 “วิธีทดสอบแร่ใยหินในทัลก์ที่ใช้ในแป้งเด็ก”
 • ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2530 เราได้ทดสอบแร่ใยหินตามวิธีการข้างต้น ทุกครั้งที่แร่ทัลก์และแป้งทัลก์เข้าสู่ท่าเรือ และยืนยันว่าแร่ใยหินต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจจับ
 • เราอธิบายเกี่ยวกับ Yakushin No. 1589 ให้ผู้นำเข้าทราบ และยังคงออกเฉพาะทัลก์ที่ตรวจไม่พบแร่ใยหินเท่านั้น
 • เดือนมกราคม 2538 ได้มีการขยายขอบเขตการบังคับใช้สินค้า จากสินค้าที่มีปริมาณแร่ใยหินมากกว่าร้อยละ 5 ของน้ำหนัก เป็นสินค้าที่มีปริมาณแร่ใยหินมากกว่าร้อยละ 1 ของน้ำหนัก ตามการแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และข้อบังคับพิเศษ
 • เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นไปตามขอบเขตข้างต้น จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแร่ใยหิน เราจึงซื้อ X-ray diffractometer เครื่องที่สองในเดือนสิงหาคม 2543
 • สินค้าของบริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าเพราะเราใช้วัตถุดิบแท้ที่ตรวจไม่พบแร่ใยหิน
 • ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เสียงของ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) และการปฏิบัติตามกฎหมาย มีมากขึ้น แต่บริษัทของเราได้ปฏิบัติ และตอบสนองเสียงร้องเรียกนั้นมาเป็นเวลานานแล้ว

28 สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน

 • 28 สิงหาคม 2549 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการเผยแพร่ประกาศ เลขที่ 0828001 เรื่อง “วิธีการตรวจวัดปริมาณแร่ใยหินในแร่ธาตุธรรมชาติ” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
 • เราวิเคราะห์แร่ใยหินด้วยวิธีข้างต้นทุกครั้งที่แร่ทัลก์และแป้งทัลก์เข้าสู่ท่าเรือ และยืนยันว่าแร่ใยหินมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 0.1% ของน้ำหนัก (ขีดจำกัดการตรวจจับ)
 • 16 ตุลาคม 2549 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการเผยแพร่ประกาศ เลขที่ 1016001 เรื่อง “เกี่ยวกับการห้ามการผลิต นำเข้า ถ่ายโอน จัดหา หรือใช้ทัลก์ที่มีแร่ใยหิน” และ ประกาศ เลขที่ 0823003 ดังนี้
  • 1) ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับทัลก์ ต้องตรวจวัดปริมาณแร่ใยหิน และต้องไม่จำหน่ายทัลก์ที่มีแร่ใยหินเกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก
  • 2) ผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ทัลก์เป็นวัตถุดิบต้องยืนยันว่ามีแร่ใยหินไม่เกินร้อยละ 0.1% ของน้ำหนัก เมื่อรับทัลก์จากผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับทัลก์
 • ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เรายืนยันว่าทัลก์ของเรามีแร่ใยหินมีไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก (ขีดจำกัดการตรวจจับ) ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถใช้ทัลก์ของเราได้อย่างมั่นใจ

เราจะปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแร่ใยหินร้อยละ 0.1% ของน้ำหนัก (ขีดจำกัดการตรวจจับ) หรือน้อยกว่า